Uspoøádejte si Vaši sbírku filmù

Movienizer™ je výkonný filmový katalog s charakteristikou encyklopedie. Je vyvíjen od jednoho filmového fanouška ke druhému.

S jeho pomocí mùžete

  • udržet svou sbírku filmù pod kontrolou
  • snadno si pøipomenout, o èem který film je
  • stát se filmovým expertem
  • pøipomenout si, komu jste pùjèili DVD a kde se teï nachází
  • pøipomenout si cokoliv o jakémkoliv filmu èi herci bìhem páru kliknutí

Desítky tisíc uživatelù již ocenily funkènost Movienizeru. Pøipojte se i vy!

Udržte vaši sbírku filmù pod kontrolou

Mnoho lidí má ve svých vìcech nepoøádek. Týká se to knih, filmù, hudebních diskù, ponožek, souborù atd. Hledáním urèité vìci ztrácí èas a pak se zlobí, zejména je-li jejich hledání marné. Pokud použijete Movienizer, vždy budete vìdìt, ve které polièce nebo kde na harddisku máte film, jenž zrovna hledáte, a taky jaké audio stopy, titulky èi jiné parametry tento film má. Praktický popis spolu se seznamem hercù a obalem mùže být jako bonus.

Vzpomínky na film

Po pøidání filmu do Movienizeru si navždy zapamatujete, jestli jste jej vidìli, o èem je a jak moc se vám líbil. Struèný popis filmu a pár snímkù k tomu postaèí. Snímky mohou být pøidány automaticky pøímo z pøíslušného souboru nebo z DVD.

Je z vás filmový expert

Díky Movienizeru budete vìdìt vše o svìtì filmu. Poznejte, jaká ocenìní který film dostal, zjistìte rozpoèet filmu i to, kdo v nìm hrál. Dozvíte se i v jakém vìku herci èi tvùrci na daném filmu pracovali, kdy a kde se narodili, ve kterých dalších filmech je mùžete najít. Pøipravte se, že vám pøátelé budou øíkat „chodící encyklopedie“.

Kde jsou mé disky?

Když pùjèíte své filmové disky pøátelùm, obèas se stane, že vám nìkterý zapomenou vrátit. S Movienizerem budete pøesnì vìdìt, komu jste které DVD pùjèili a kdy vám je vrátil.

Kde jsem jen toho herce vidìl?...

Bìhem páru sekund zjistíte cokoliv o filmu èi herci, jenž vás zajímá, staèí napsat název nebo jméno do Movienizeru. Program automaticky prohledá internet a stáhne potøebné informace (popis, obal, hodnocení na IMDb, snímky, filmografie). To všechno bude uloženo do lokální databáze a vy tak budete schopni si okamžitì pøipomenout, ve kterém filmu váš oblíbený herec hrál, anebo recenzi èi popis filmu.

Poslední èlánky

Demo Video

A story of a cinephile, Part 1